Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem „DataGrid Office“ platforme koja sa nalazi na internet domenu datagrid.rs (u daljem tekstu: Platforma) bilo da joj se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne telefone, Platforma predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža DataGrid DOO Beograd, ul. Milana Rakića br. 117, st. 4, 11160 Beograd - Zvezdara, Srbija, matični broj: 21259098, PIB: 109876031 (u daljem tekstu: Kompanija).

 

Član 2

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Platforme i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinog korisnika Platforme. Kompanija omogućava korišćenje Platforme, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Sastavni deo ovih Uslova korišćenja čini i Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti Kompanije koji se nalazi objavljen na internet adresi https://www.datagrid.rs/sr/privacy.

Sastavni deo ovih Uslova korišćenja čini i Cenovnik koji se nalaze objavljen na internet adresi https://www.datagrid.rs/sr/pricelist.

Kompanija putem Platforme pruža samo i isključivo uslugu informacionog društva, dok druge usluge Kompanija ne pruža putem Platforme.

 

Član 3

Pristupom i korišćenjem Platforme Kompanije, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva. 

Na svaki pojedini pristup Platformi, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

 

Član 4

Poslovanje Kompanije putem Platforme regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Platforma je namenjena prevashodno privrednim subjektima i drugim pravnim licima. Platforma nije namenjena korišćenju od strane fizičkih lica, i u tom smislu na odnos sa Kompanijom ne primenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača jer pravna lica nemaju svojstvo potrošača u smislu ovog zakona.

 

Član 5

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

 

Član 6

Platforma nije zamena za profesionalnu uslugu, niti Kompanija pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva opisane ovim Uslovima korišćenja.

Kompanija ni na koji način ne utiče na sadržaj koji na Platformu postave korisnici ili koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju korisnici, odnosno ona lica koja su sadržaj postavila odnosno lica od kojih je sadržaj preuzet.

 

Član 7

Naziv korisnik, u smislu ovih Uslova korišćenja ne označava bilo kakvu titulu, stečeno zvanje ili stručnu spremu, pravnu sposobnost, svojstvo pravne ličnosti, već samo lice koje za svoje potrebe koristi dostupne funkcionalnosti Platforme.

Time što je Kompanija u skladu sa ovim Uslovima korišćenja omogućila nekom licu da koristi Platformu, to lice ne stiče svojstvo pravnog lica, odnosno privrednog subjekta.

Kompanija ima pravo da samostalno odluči o licima sa kojima će stupiti u ugovorni odnos i koja će u smislu ovih Uslova korišćenja pružati navedene profesionalne usluge.

 

Član 8

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Platforme, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja o tom uklanjanju.

 

II - OPIS I INTEGRITET PLATFORME

Član 9

Kompanija putem Platforme pruža uslugu informacionog društva.

Platforma nije zamena za profesionalnu uslugu, niti Kompanija pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva opisane ovim Uslovima korišćenja.

 

Član 10

Platforma je kao usluga informacionog društva namenjena elektronskom prikazivanju i statističkoj izradi specifičnih izveštaja koje se odnose na poslovanje korisnika, kao što su izveštaji o: novim porudžbinama ili korisnicima, prodaji i prihodu, koji imaju svoje vremenske (dnevne, nedeljne, mesečne i sl.) i lokacijske elemente (gradove i države), i to isključivo prema podacima koje dostavi korisnik. Platforma ne pruža mogućnost obrade podataka koje korisnik nije dostavio.

Platforma omogućava korisniku:

1.     posredovanje u povezivanju na Sistem Elektronskih Faktura (SEF) Republike Srbije,

2.     vođenje specifične evidencije o organizacionim jedinicama, pozicijama i zaposlenima,

3.     pregled proizvođača i klijenata,

4.     vođenje određene dokumentacije elektronskim putem (npr. delovodnik),

5.     pregled finansijskih aspekata poslovanja (korišćenjem podataka iz ulaznih i izlaznih faktura, bankarskih izvoda i podataka o plaćanju),

6.     specifična podešavanja korisničkog profila, odnosno prilagođavanje izveštaja pojedinačnom korisniku.

 

Član 11

Platforma obrađuje samo one podatke o korisnicima, koje su ti korisnici putem Platforme dostavili Kompaniji.

Kompanija može vršiti agregaciju podataka o korisnicima iz javno dostupnih izvora, odnosno koje je javno objavila neka od zvaničnih državnih institucija ili koje je korisnik objavio sam o sebi.

 

Član 12

Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Platforme, bez obzira na oblik sadržaja (tekst, audio, video, i slično) mora biti tačni i ispravan. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo.

Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku, pravopisnu i činjeničnu ispravnost.

 

Član 13

Svako korišćenje Platforme, u celosti ili bilo kog njenog dela, koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija i kršenjem Uslova korišćenja.

 

Član 14

Kompanija odobrava korišćenje Platforme samo onim licima koji su svojstvo korisnika stekli putem registracije kod Kompanije, odnosno koji su kreirali svoj korisnički nalog na Platformi i koji su uredno izmirili naknadu za korišćenje Platforme.

 

Član 15

Korisnik se obavezuje da neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu.

Korisnik može obavestiti Kompaniju ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

 

Član 16

Kompanija će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

-       na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude dostupan putem Platforme, a taj isti sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja;

-       na zahtev nadležnog organa dostaviti podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa propisima Republike Srbije.

 

Član 17

Kompanija u okviru Platforme prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima niti menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabra primaoca prenosa.

 

Član 18

Kompanija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa odnosno bilo koje funkcionalnosti Platforme, odnosno usluga informacionog društva koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i to bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Pravo izmene iz ovog člana se ne odnosi na stečena prava korisnika, odnosno na korisnički status lica koja su ga uredno stekla.

Kompanija nije u obavezi da izmeni (doda ili ukine) bilo koji element odnosno bilo koju funkcionalnost Platforme na zahtev korisnika, sve i kada postoje tehnički uslovi za takvu izmenu.

 

Član 19

Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Platformu, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

 

Član 20

Ukoliko korisnik nema pristup internetu, ne postoji mogućnost korišćenja Platforme.

Kompanija ne pruža usluge pristupa internetu korisnicima.

 

Član 21

Za korišćenje Platforme korisnik plaća naknadu utvrđenu Cenovnikom.

 

Član 22

Kompanija svakom korisniku ponaosob, na osnovu posebnog ugovora, može pružiti dodatne usluge računarskog programiranja koje nisu obuhvaćene ovim Uslovima korišćenja, odnosno koje nisu obuhvaćene funkcionalnostima Platforme.

 

III - KORISNICI

Član 23

Korisnicima usluga koje Kompanija pruža putem Platforme smatraju se isključivo registrovani korisnici.

Korišćenje Platforme je omogućeno isključivo pravnim licima, odnosno privrednim subjektima (privrednim društvima, preduzetnicima, udruženjima koje obavljaju registrovanu delatnost i sličnim). Korišćenje platforme nije omogućeno fizičkim licima kao takvim.

 

Član 24

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Platformi u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Platformu.

Posetilac može da se upozna sa celokupnom prezentacijom Platformi, bez plaćanja bilo kakve naknade.

 

Član 25

Korisnik, u smislu ovih Uslova korišćenja, je lice iz člana 23 ovih Uslova korišćenja koji je svoje svojstvo korisnika steklo putem registracije kod Kompanije, odnosno koji je kreirao svoj korisnički nalog na Platformi i koje je Kompaniji izmirilo naknadu za korišćenje Platforme.

Korisnik može putem Platforme postavljati sopstveni sadržaj u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i dostupnim funkcionalnostima Platforme odnosno korisničkog naloga.

 

Član 26

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji korisnik postavlja na Platformi, Kompanija ne moderira, modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj, i korisnik ima isključivu odgovornost i samostalno snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Platformi mogu da proisteknu.

Korisnik se registruje na Platformi tako što dostavi odgovarajuće registracione podatke, i tako što mu se dodele pristupni podaci (korisničko ime i lozinka).

Korisnik je dužan da čuva svoje pristupne podatke kao tajnu i da ih ne čini dostupnim trećim licima. U slučaju gubitka pristupnih podataka, Kompanija će učiniti sve, ali ne može da garantuje da će omogućiti korisniku pristup podacima koje je korisnik dostavio Platformi. Korisnik je isključivo odgovoran za gubitak ili kompromitovanje sopstvenih pristupnih podataka, i samostalno snosi sve pravne posledice koje iz takvog gubitka ili kompromitacije mogu da proisteknu.

 

Član 27

Korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor.

Korisnik garantuje da je vlasnik odnosno da je na zakonit način stekao pravo korišćenja svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Platformu. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo korisnik koji je taj sadržaj postavio. 

Korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na Platformu, ni na koji način ne ograničava korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu ukoliko korisnik to želi, uz zakonska ograničenja koja se primenjuju. Korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Kompanija će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu, i na čiji sadržaj Kompanija ne može da utiče. 

Postavljanjem sadržaja na Platformu, korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Kompaniju da sadržaj prenese neodređenom broju angažovanih lica zarad pružanja usluge informacionog društva putem Platforme, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

 

Član 28

Svakom pojedinom prijavom na Platformu, korisnik dobija pristup svom nalogu na Platformi i mogućnost korišćenja Platforme koje korisnik može da podesi prema dostupnim opcijama Platforme.

 

Član 29

Korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba izvršiti promenu sopstvenih podataka koji se odnose na:

 • adresu elektronske pošte (e-mail adresu) i druge kontakt podatke;
 • broj bankovnog računa;
 • napomene za fakturu;
 • poslovne podatke;
 • kategorije dokumenata;
 • jedinice mere;
 • integracione ključeve (za SEF i eventualno druge sisteme namenjene elektronskom fakturisanju);
 • lozinku za pristup Platformi.

Korisnik može uz dostavljanje odgovarajućeg rešenja Kompaniji, izvršiti promene koje se odnose na sopstvene podatke koji se odnose na:

 • poslovno ime
 • matični broj
 • poreski identifikacioni broj (PIB)

Korisnik ne može izvršiti prenos korisničkog naloga na treće lice.

Korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja, u bilo koje doba, ukinuti svoj status korisnika podnošenjem zahteva za brisanje svog korisničkog naloga, u kom slučaju Kompanija nije dužna da vrati bilo koji iznos korisniku.

 

IV - NAKNADA

Član 30

Korisnik je dužan da Kompaniji izmiri naknadu za korišćenje Platforme prema Cenovniku Kompanije koji se nalazi objavljen na internet adresi https://www.datagrid.rs/sr/pricelist.

Navedeni Cenovnik se primenjuje na sve korisnike Platforme, osim na one koji su korisnički status stekli pre stupanja Cenovnika na snagu. Prilikom obnove korisničkog statusa na korisnike se primenjuje Cenovnik koji važi u momentu te obnove.

Kompanija je ovlašćena da samostalno menja Cenovnik, uz poštovanje dobrih poslovnih običaja.

 

Član 31

Kompanija ima pravo da prestane da pruža mogućnost korišćenja Platforme onim korisnicima koji nisu blagovremeno izmirili iznos naknade utvrđen važećim Cenovnikom.

 

V - ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Član 32

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja, i dostupan je na adresi https://www.datagrid.rs/sr/privacy.

 

Član 33

Sva opšta akta Kompanije moraju biti u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti Kompanije.

Ukoliko neki opšti akt Kompanije nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe navedenog Pravilnika.

 

VI - OBAVEŠTAVANJE

Član 34

Korisnik je saglasan da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Platforme, kao i obaveštenja koja se tiču Platforme, Kompanije, kao i reklamna obaveštenja.

 

VII - REKLAMACIJE

Član 35

Kako Kompanija pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

 

Član 36

Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi.

 

VIII - AUTORSKO PRAVO

Član 37

Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Platformi, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kōd i drugi elementi Platforme, na kojima je Kompanija nosilac autorskih prava.

 

Član 38

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Platforme, ili Platforme u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

 

Član 39

Platforma može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, prava žiga i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Platforme, agregirani javno dostupni sadržaj, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Platformi.

 

Član 40

Postavljanjem sadržaja na Platformu, korisnik je saglasan da isti postane dostupan onim korisničkim nalozima kojima je korisnik odobrio pristup, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja, odnosno u skladu sa funkcionalnostima Platforme.

Dalje prenošenje sadržaja ili dela sadržaja koji ne pripada korisniku sa bilo kog dela Platforme je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Kompanije, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Platforme, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi.

Kompanija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

 

Član 41

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo na Platformu.

 

X - SMERNICE ZA KORIŠĆENJE I IZBEGAVANJE ZLOUPOTREBE

 

Član 42

Korisnici se obavezuju da prilikom korišćenja Platforme poštuju Smernice navedene u Uslovima korišćenja.

 

Član 43

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji korisnik, postavi na Platformu.

 

Član 44

Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Kompanije, uključuje (ali nije ograničen na):

 • uvredljiv sadržaj, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, sadrži bilo kakve pretnje, koji je nepristojan ili klevetnički ili koji je usmereno na bilo koju grupu ili pojedinca, odnosno kojim se povređuju ili narušavaju prava grupe ili pojedinaca,
 • uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe,
 • eksploatiše ljude na seksualni, ili nasilni način,
 • sadrži nagost, preterano nasilje ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle,
 • traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina,
 • objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe,
 • sadrži, ili promoviše informacije za koje korisnik da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti,
 • sadrži, ili promoviše nedozvoljenu, ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe,
 • uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“,
 • sadrži stranice sa ograničenim pristupom, ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke, ili skrivene stranice, ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama),
 • podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu, ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti, ili pronalaženje, ili kreiranje računarskih virusa,
 • kojim se traže lozinke, ili informacije koje nekog lično identifikuju,
 • uključuje komercijalne aktivnosti i/ili prodaju bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, razmenu, oglašavanje, ili piramidalne šeme,
 • uključuje fotografiju, ili video zapis druge osobe koja je postavljena bez pristanka te osobe, ili
 • krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.

 

Član 45

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena, ili zabranjena na Platformi:

 • kriminalne, ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne,
 • oglašavanje odnosno nuđenje drugima da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih, ili nedozvoljenih načina korišćenja Platforme,
 • zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, ili izmeni, ili podsticanje, ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deo Platforme,
 • falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način korišćenje Platforme za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor,
 • aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži,
 • mešanje u pristup Platformi bilo kog korisnika, hosta, ili mreže,
 • prekrivanje, ili zamagljivanje oglašavanja preko banera ili drugih grafičkih elemenata na stranici profila korisnika, ili bilo kojoj stranici Platforme preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi način,
 • HTML, CSS, ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene, ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja,
 • bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje sadržaja,
 • mešanje sa, prekidanje, ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Platforme, ili na mreži, ili uslugama povezanim sa Platformom,
 • imitiranje, ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica,
 • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov,
 • prodaja, ili prenos korisničkog profila na neki drugi način,
 • korišćenje informacija dobijenih iz Platforme kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi,
 • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog, ili nedozvoljenog korišćenja Platforme u ime te osobe, ili
 • brisanje, ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja,
 • korišćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka pomoću Kompanijskog imena, žiga, URL adresa, ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Kompanije,
 • pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela Platforme, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta,
 • prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole
 • imitiranje, ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare,
 • korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, ili povreda Platforme, ili bezbednosti mreže.

 

Član 46

U svrhu izbegavanja zloupotreba Kompanija predlaže korisnicima da koriste antivirusnu zaštitu i lozinke koje nije lako prepoznati.

 

Član 47

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Platformom.

Kompanija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim.

Kompanija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. 

Kompanija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge koje neki korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova, ili u slučaju da Kompanija ne može da verifikuje, ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Kompaniji.

 

Član 48

Kompanija zadržava pravo da u slučaju zloupotrebe korisničkog status, po sopstvenoj diskrecionoj oceni ukine korisnički status nekom korisniku bez mogućnosti bilo kakvog povraćaja novca korisniku ili da svoje usluge ograniči u pogledu sadržine ili vremenskog trajanja odnosno mogućnosti produženja.

 

XI - OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Član 49

Korisnici Platformu koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost.

Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.

 

Član 50

Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Platforme, bez obzira na oblik sadržaja (tekst, audio, video, i slično) mora biti tačni i ispravan.

Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku, pravopisnu i činjeničnu ispravnost.

Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

 

Član 51

Kompanija ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika.

Kompanija ne inicira prenos elektronske poruke koju joj je predao korisnik, niti vrši odabir podataka niti odabir dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje niti izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta niti vrši odabir primaoca prenosa.

 

Član 52

Ovo ograničenje od odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

 

Član 53

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Platforme, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje iste.

Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Kompanija ni na koji način ne garantuje funkcionisanje Platforme na nestandardnoj opremi odnosno nestandardnim uređajima, niti na nestandardnim operativnim sistemima i/ili softveru.

 

Član 54

Platforma može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, kao rezultat unapređenja sistema odnosno u slučaju redovnog ili vanrednog održavanja sistema.

 

 

XII - REŠAVANJE PRIMEDBI KORISNIKA

 

Član 55

Kompanija ima mogućnost da u pojedinim situacijama razmotri primedbe Korisnika uložene na rad odnosno na adekvatnost usluge informacionog društva pružene od strane Kompanije.

 

Član 56

Korisnik ima mogućnost da se Kompaniji obrati sa primedbom na bilo koji segment usluge informacionog društva ili deo te usluge koju mu je Kompanija pružila, a za koji smatra da nije adekvatan ili da mu je naneta šteta, bez obzira na to što Kompanija ima ograničenu odgovornost za štetu u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

 

Član 57

Korisnik ima mogućnost da se Kompaniji obrati sa primedbom na bilo koje ponašanje ili radnje drugog korisnika za koje smatra da nisu adekvatne ili da su mu nanele štetu, bez obzira na to što Kompanija ni na koji način ne odgovara za štetu koju je jednom korisniku pričinio drugi korisnik.

Ukoliko postoje mogućnosti, Kompanija će povodom primedbe kontaktirati drugu stranu i pokušati da posreduje u mirnom rešavanju primedbe, a ukoliko u tome ne uspe, Kompanija će uputiti korisnika koji ima primedbu da svoja prava ostvari sudskim ili drugim putem koji mu stoji na raspolaganju.

Nezavisno od prethodnog stava, Kompanija zadržava pravo da raskine bilo kakvu saradnju sa korisnikom kao posledicu nemogućnosti da se primedba drugog korisnika reši mirnim putem, ili kao posledicu broja primedbi na pojedinog korisnika, odnosno da prestane sa pružanjem usluga putem Platforme korisniku kao posledicu nemogućnosti da se primedba reši mirnim putem

 

 

XIII - JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

Član 58

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

 

Član 59

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanije i korisnika u vezi sa korišćenjem Platforme primenjuju se važeći propisi odnosno pravo Republike Srbije, isključujući primenu pravila o rešavanju sukoba nadležnosti.

Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležnost za rešavanje sporova imaće isključivo sudovi u Republici Srbiji, odnosno stvarno nadležno sud u Beogradu (Privredni sud u Beogradu za sporove iz nadležnosti privrednog suda, Viši sud u Beogradu za sporove iz nadležnosti višeg suda i Prvi Osnovni sud u Beogradu za sporove iz nadležnosti osnovnog suda).

 

Član 60

Kompanija ni na koji način ne posreduje kao medijator niti učestvuje u bilo kom sudskom sporu koji može nastati između dva ili više korisnika Platforme ili Korisnika i Profesionalca, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

 

XIV – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 61

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene, ili o izmenama i dopunama ovih Uslova korišćenja Korisnike obavestiti putem Platforme.

 

Član 62

Ukoliko korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje / ili neprihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih uslova korišćenja na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

 

Član 64

Ovi Uslovi korišćenja su sačinjeni na srpskom jeziku, ali mogu biti prevedeni i na druge jezike. U slučaju postojanja prevoda, pravno dejstvo proizvodi samo verzija koja je na srpskom jeziku.

 

Član 64

Stupanjem na snagu ovih Uslova korišćenja, prestaju da važi prethodno doneti Uslovi korišćenja.

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Kompanije.

 

U Beogradu,

Doneto dana 01.07.2022.
Objavljeno dana 01.07.2022.
Stupa na snagu dana 09.07.2022.

 

DataGrid DOO Beograd

Marijana Cenić, direktor